Kognitiivisessa psykoterapiassa keskiössä ovat asiakkaan tunnekokemukset, ajatukset, keholliset tuntemukset sekä toiminta. Psykoterapiassa keskeisenä työskentelyn kohteena on tunnistaa ja muokata asiakkaan elämän aikana muodostuneita perususkomuksia itsestä sekä ympäröivästä maailmasta. Elämänhistoriansa aikana meistä jokainen on oppinut havainnoimaan itseään ja ympäröivää maailmaa informaatiota suodattaen ja tulkiten – omia uskomuksiamme vahvistaen. Monet toimintatapamme ovat kehittyneet palvelemaan tarpeitamme, joskin monet toimintatapamme ovat tähdänneet siihen, että ”selviäisimme” kivuliaiden tunnekokemusten kanssa tai välttäisimme niitä.

Perusajatuksena kognitiivisessa psykoterapiassa on siis se, että ajatuksemme ja tunteemme ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkimalla ja muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan (esim. kokeilemalla käytännön toiminnassa) saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Kognitiivisessa psykoterapiassa nähdään tunteiden kanssa työskentelyn olevan tärkeää muutoksen aikaansaamiseksi, ts. sen avulla saavutetaan pysyviä muutoksia asiakkaan uskomuksissa suhteessa itseen ja ympäristöönsä. Psykoterapiatapaamiset toteutuvat sopimuksen mukaan, esim. 1-2 kertaa viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä (esim. 10-20 kertaa) tai pidempää (esim. 1-3 vuotta).

Ennen psykoterapian aloittamista tapaamme asiakkaan kanssa tutustumiskäynnillä. Tärkeä tekijä tuloksellisessa psykoterapiassa on luottamuksellinen, kunnioittava ja turvallinen terapiasuhde – sen vuoksi tutustumiskäynnillä on tärkeää tunnustella omaa tunnetta siitä, miltä työskentely yhdessä tuntuisi. Tutustumiskäynti ei velvoita sinua sitoutumaan pitkäaikaisempaan psykoterapiaprosessiin, ja useampiin psykoterapeutteihin tutustuminen onkin viisasta, mikäli siihen on mahdollisuus olemassa. Sopivan psykoterapeutin löydyttyä työskentelyllä on hyvät edellytykset olla hedelmällistä.

Tutustumiskäynnillä tutkimme ongelmiesi taustaa ja nykyisiä ilmenemismuotoja, sekä niitä laukaisevia ja ylläpitäviä tekijöitä. Tapaamisella määritämme työskentelyämme ohjaavat, ja jatkossa mahdollisesti muokkaantuvat tavoitteet. Sovimme lisäksi käytännön asioista, kuten tapaamisajoista, tapaamistiheydestä, laskutuskäytännöistä poissaoloista ym. Em. asioiden pohjalta teemme kirjallisen psykoterapiasopimuksen.